U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Privacy policy

 

Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw  persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons  in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-              uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy.

-              verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-              vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-              passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-              geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-              op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze  respecteren.

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft,  of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens op de website.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door ons (i.c. onze personeelsleden en/of stagiairs en/of vervangers) in de administratie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-              voetzorgverlening

-              financiële administratie

-              communicatie,

-              collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing,

-              declaraties i.v.m. evt. vergoeding door o.a. de zorgverzekeraar

-              (wettelijke / fiscale) verplichtingen.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-              N.A.W.- gegevens zoals naam, titel, tussenvoegsels, adres, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres, geslacht, naam huisarts en/of behandelend arts, (indien noodzakelijk) verzekeringsgegevens en BSN-nummer, gegevens over gezondheid.

-              Gegevens over uw gezondheid voor zover dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de voetzorg. 

-              Voor  de beoordeling kunnen in bepaalde situaties foto’s worden gemaakt van de voeten en/of gezicht/huid. Deze worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen toegankelijk voor “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon en/of haar medewerkers en/of stagiairs en/of vervangers.

Uw persoonsgegevens worden door “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Maximaal 40 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt  kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hiermee hebben wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens  (naam, adres, woonplaats) te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te  beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon van u bewaart. Tevens kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon kan hierbij vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

 

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon

Pakopseweg 12A

6942 NP Didam

info@huidverzorgingmelissa.nl

www.huidverzorgingmelissa.nll

 

  


De behandelingen voor huidverbetering zijn bedoeld om huidproblemen of -veroudering van de huid aan te pakken. Stap voor stap werken we aan het verbeteren van de huid. Aan de hand van een gratis intake gesprek wordt met u een behandelplan opgesteld. Hierna volgen de behandelingen. Tijdens de behandelingen krijgt u adviezen ter ondersteuning van de behandeling.
Aan de hand van het huidprobleem bespreken we met u de mogelijkheden voor behandelingen. Er kan gekozen worden voor een kuurplan. Dit is afhankelijk van de conditie van de huid. Bij huidverbetering werken we op de diepere huidlagen, stimuleren we de huidvezels en vertragen we daardoor het verouderingsproces.

 

Dr baumann behandelingen

 

 

Behandelingen uitgevoerd met de Dr Baumann producten zijn gericht op het

verbeteren van de huid.

 


Alle verzorgingsproducten van DR. BAUMANN COSMETIC beantwoorden aan de unieke en zeer strenge bionome kwaliteitscriteria. Ze zijn samengesteld uit enkel milde huideigen, huidgelijkende en huidvriendelijke ingrediënten en vitamines. Geen van de producten bevat minerale olie, parfum of conserveringsmiddelen. Alle werkstoffen hebben een algemeen aanvaarde en wetenschappelijk bewezen werking. 
Uit puur ethische overwegingen worden nooit dierlijke ingrediënten gebruikt.
Overbodige omverpakking wordt geweerd.

 DR. BAUMANN COSMETIC is geschikt voor iedereen, zonder uitzondering. Er zijn producten voor elk huidtype: de gezonde en normale huid, de droge en zeer droge huid, de vette en zeer vette huid, de gemengde huid, de schilferige huid, de gevoelige en zeer gevoelige huid, de huid met onstekingen, de jonge huid, de rijpe huid, de huid met allergieën, de donkere en lichte huid, de huid met kloven, enzovoort.

DR. BAUMANN COSMETIC producten bieden ook een zachte en doeltreffende verzorging bij acne, rosacea, couperose eczeem, periorale dermatitis, psoriasis, en vele andere huidproblemen. DR. BAUMANN heeft ook alles in huis om de gevolgen van vitiligo, en ouderdomsvlekken te verzachten, te camoufleren en het ontstaan ervan te voorkomen. 
 DR. Baumann reinigingsbehandeling (60 min) :
Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, peeling, stomen, huidoneffenheden verwijderen, masker aangepast op de behoefte van de huid, als afsluiting een dagverzorging.

Dr. Baumann Relax (75 min) : Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, huidoneffenheden verwijderen, massage gezicht/hals/nek/decolleté, masker of ampul aangepast op de behoefte van de huid en als afsluiting een dagverzorging.

Dr. Baumann complete behandeling (90 min) : Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, peeling, stomen, huidoneffenheden verwijderen, massage gezicht/hals/nek/decolleté, masker aangepast op de behoefte van de huid en als afsluiting een dagverzorging en kopje koffie/thee.

 


De behandelingen voor huidverbetering zijn bedoeld om huidproblemen of -veroudering van de huid aan te pakken. Stap voor stap werken we aan het verbeteren van de huid. Aan de hand van een gratis intake gesprek wordt met u een behandelplan opgesteld. Hierna volgen de behandelingen. Tijdens de behandelingen krijgt u adviezen ter ondersteuning van de behandeling.
Aan de hand van het huidprobleem bespreken we met u de mogelijkheden voor behandelingen. Er kan gekozen worden voor een kuurplan. Dit is afhankelijk van de conditie van de huid. Bij huidverbetering werken we op de diepere huidlagen, stimuleren we de huidvezels en vertragen we daardoor het verouderingsproces.

 

Dr baumann behandelingen

 

 

Behandelingen uitgevoerd met de Dr Baumann producten zijn gericht op het

verbeteren van de huid.

 


Alle verzorgingsproducten van DR. BAUMANN COSMETIC beantwoorden aan de unieke en zeer strenge bionome kwaliteitscriteria. Ze zijn samengesteld uit enkel milde huideigen, huidgelijkende en huidvriendelijke ingrediënten en vitamines. Geen van de producten bevat minerale olie, parfum of conserveringsmiddelen. Alle werkstoffen hebben een algemeen aanvaarde en wetenschappelijk bewezen werking. 
Uit puur ethische overwegingen worden nooit dierlijke ingrediënten gebruikt.
Overbodige omverpakking wordt geweerd.

 DR. BAUMANN COSMETIC is geschikt voor iedereen, zonder uitzondering. Er zijn producten voor elk huidtype: de gezonde en normale huid, de droge en zeer droge huid, de vette en zeer vette huid, de gemengde huid, de schilferige huid, de gevoelige en zeer gevoelige huid, de huid met onstekingen, de jonge huid, de rijpe huid, de huid met allergieën, de donkere en lichte huid, de huid met kloven, enzovoort.

DR. BAUMANN COSMETIC producten bieden ook een zachte en doeltreffende verzorging bij acne, rosacea, couperose eczeem, periorale dermatitis, psoriasis, en vele andere huidproblemen. DR. BAUMANN heeft ook alles in huis om de gevolgen van vitiligo, en ouderdomsvlekken te verzachten, te camoufleren en het ontstaan ervan te voorkomen. 
 DR. Baumann reinigingsbehandeling (60 min) :
Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, peeling, stomen, huidoneffenheden verwijderen, masker aangepast op de behoefte van de huid, als afsluiting een dagverzorging.

Dr. Baumann Relax (75 min) : Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, huidoneffenheden verwijderen, massage gezicht/hals/nek/decolleté, masker of ampul aangepast op de behoefte van de huid en als afsluiting een dagverzorging.

Dr. Baumann complete behandeling (90 min) : Huidanalyse, grondige reiniging, epileren/harsen wenkbrauwen, harsen bovenlip, peeling, stomen, huidoneffenheden verwijderen, massage gezicht/hals/nek/decolleté, masker aangepast op de behoefte van de huid en als afsluiting een dagverzorging en kopje koffie/thee.