U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Algemene Voorwaarden “Melissa” Huidverzorgings– en Pedicuresalon

 

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen “Melissa” Huidverzorgings –en Pedicuresalon en een cliënt waarop “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon door te geven. De afmelding kan telefonisch geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag  “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon  50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website www.huidverzorgingmelissa.nl van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. Er is geen Pin aanwezig. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 14 dagen over te maken aan “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon. “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Nieuwe cliënten komen niet in aanmerking voor betaling op rekening. Zij dienen contant af te rekenen na behandeling. 

 Cliënten met risicovoeten kunnen desgewenst een factuur ontvangen van de behandeling. Deze voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars en kan gebruikt worden voor declaratie bij de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. De factuur wordt eenmalig zonder extra kosten verstrekt. 

Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de zorggroep.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon. De persoonlijke gegevens worden door "Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon.

Diefstal wordt door “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

“Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon geeft 14 dagen garantie op een (Medisch) pedicurebehandeling. Indien de behandeling niet naar wens is verlopen doordat u klachten niet zijn verholpen, kunt u binnen 14 dagen na de laatste behandeling uw klacht nogmaals laten behandelen. Na deze 14 dagen betaalt u het geldende tarief. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen verkeerd heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon. “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen “Melissa” Huidverzorgings- en Pedicuresalon en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.